شمس آباد نیوز : «EB» خاص شود – شمس آباد

شمس آباد نیوز : «EB» خاص شود – شمس آباد

به گزارش سلامت شمس آباد، «پروانه ای شدن» همیشه به معنی فضای عاشقانه و رمانتیک نیست. گاهی زخم‌های همین پروانه ای شدن زندگی را روز به روز سخت تر می‌کند. زخم هایی که هیچ گاه التیام پیدا نخواهند کرد و همواره بر تن خواهند ماند....