۲۲ بهمن . روستای شمس آباد استان چهارمحال و بختیاری

۲۲ بهمن . روستای شمس آباد استان چهارمحال و بختیاری

۲۲ بهمن .گوشه ای از راهپیمایی مردم روستای شمس آباد استان چهارمحال و بختیاری۲۲ بهمن ماه ...