شمس آباد نیوز : خودرو تهاجمی دوزیست AAV ؛ زره‌پوشی که برای سودمند به سوی توفان یورش برد!

شمس آباد نیوز : خودرو تهاجمی دوزیست AAV ؛ زره‌پوشی که برای سودمند به سوی توفان یورش برد!

یکی از اصلی‌ترین و البته در چشم‌ترین مهره‌های امداد‌رسان اماده در ایالت توفان زده تگزاس،‌ خودرو تهاجمی دوزیست AAV است؛ زره‌ پوشی پیل پیکر با توان حرکت در آب! خودروهای تهاجمی دوزیست AAV در تگزاس توفان هاروی (Hurricane...