شمس آباد نیوز : شمس آباد – ۷۰درصدکسانی که تاتومی کنندپشیمان می شوند

شمس آباد نیوز : شمس آباد – ۷۰درصدکسانی که تاتومی کنندپشیمان می شوند

به گزارش شمس آباد، حکایت افرادی که روی قسمتی از بدنشان تاتو زده اند و حالا در صف انتظار این کلینیک و سایر مراکز مشابه برای پاک کردن همان تاتوی کذایی نشسته اند، حکایت عجیبی نیست! شاید خیلی هایشان از همان اول ، فکر این روز را...