شمس آباد نیوز : ۷گونه انسانی نزدیک به انسان امروزی که در زمین زندگی می کردند

شمس آباد نیوز : ۷گونه انسانی نزدیک به انسان امروزی که در زمین زندگی می کردند

وبسایت بیگ بنگ - منصور نقی لو: زمین دارای تاریخچه ای به درازای ۴٫۶ خواستیارد سال است. انسان های مدرن بین ۲۵۰ هزار تا چهار صد هزار قبل تکامل یافتند. تکامل انسان از خانواده هومینیدهایی حاصل آمده است که پیرامون بیست...