شمس آباد نیوز : شمس آباد – ۶۶ لژیونر ایرانی؛ از شرق دور تا غرب نزدیک

شمس آباد نیوز : شمس آباد – ۶۶ لژیونر ایرانی؛ از شرق دور تا غرب نزدیک

به گزارش شمس آباد، با افزایش تعداد مسافران اروپا یک بار دیگر مسیر ترانزیتی فوتبال برای استعدادهای ناب سرزمین پهناور ایران باز شده است گرچه این مسیر به لیگ های معتبر و درجه اول قاره سبز منتهی نمی شود اما همین که در لیگ های...