شمس آباد نیوز : مینی شعر (۳۵۶)

شمس آباد نیوز : مینی شعر (۳۵۶)

برترین ها: شعر، اشارهه یک زندگی عالی و بشری است. مردم با خیال زندگی می کنند و بهترین چیزی که خیال را تحت تاثیر قرار می دهد شعر است، پس این واقعیت که نقش روزمره کننده را ایفا می کند و شعر، حقیقتی است که اگر نمی شود سراینده...