شمس آباد نیوز : بند ۲-۹ ماده ۳۲قانون برنامه ششم توسعه تیشه ای به ریشه دهیاری ها

شمس آباد نیوز : بند ۲-۹ ماده ۳۲قانون برنامه ششم توسعه تیشه ای به ریشه دهیاری ها

بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی و بندهای قانونی مواد چند گانه آن در مجلس شورای اسلامی مساله ای است که این روزها به دلیل مسائل سیاسی کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است اما نباید بی توجهی بدان باعث آسیب دیدن...