شمس آباد نیوز : شمس آباد – پشت پرده حذف ۲۸۰۰کد رشته دانشگاه آزاد

شمس آباد نیوز : شمس آباد – پشت پرده حذف ۲۸۰۰کد رشته دانشگاه آزاد

به گزارش شمس آباد؛ امسال دانشجویان، استادان و کارکنان  دانشگاه آزاد، آرامش تعطیلات تابستانی و تجدید نیرو برای سال تحصیلی جدید را تا حدودی تجربه نکردند. با شروع گرمای هوا، این خبر که وزارت علوم ۲۸۰۰ کد رشته این دانشگاه را...