شمس آباد نیوز : ۱۳بنای باستانی که رازی خارق العاده در ساخت آن ها نهفته است

شمس آباد نیوز : ۱۳بنای باستانی که رازی خارق العاده در ساخت آن ها نهفته است

استون هنج (Stonehenge)، انگلستانبر طبق افسانه ها این مجموعه سنگی بوسیله مرلین (Merlin) جادوگر ساخته شده اما در واقع این بنا بسیار قبل تر از دوران شاه آرتور وجود داشته است. مهم تر این که باید از خود پرسید کارگران چطور توانسته اند...