شمس آباد نیوز : پاراگراف کتاب (۱۰۲)

شمس آباد نیوز : پاراگراف کتاب (۱۰۲)

 زن پرسید: اگر خداوند واقعا به ما عشق می ورزد، پس این همه رنج و اندوه ما در دنیا برای چیست؟آنجالی گفت: رنج و اندوه در برنامه الهی، جای خود را دارد. وقتی که کودک تو بیمار می شود، او را مجبور میکنی که داروهای تلخ بخورد و توجهی...