شمس آباد نیوز : ۶۵۰ رابطه بانکی خارج از جزیره

شمس آباد نیوز : ۶۵۰ رابطه بانکی خارج از جزیره

بانکهایی که حدود ١٠ سال را دور از دنیای همتایان خود گذران امور کرده بودند طی یکسال گذشته از جزیره ای که در آن محبوس بودند خارج شده و تا ۶۵٠ رابطه کارگزاری بین المللی برقرار کرده اند.به گزارش ایسنا، یک سال از اجرایی شدن...