شمس آباد نیوز : طرح‌های انتقال آب بهشت‌آباد، کوهرنگ ۳و سبزکوه و… فاقد مجوزهای زیست‌محیطی هستند » شمس آباد

شمس آباد نیوز : طرح‌های انتقال آب بهشت‌آباد، کوهرنگ ۳و سبزکوه و… فاقد مجوزهای زیست‌محیطی هستند » شمس آباد

طرح‌های انتقال آب بهشت‌آباد، کوهرنگ ۳و سبزکوه و... فاقد مجوزهای زیست‌محیطی هستند و بر‌اساس قانون چسبیدن ارزیابی‌های زیست‌محیطی برای انجام پروژه‌های بزرگ الزامی است و بدون آن ردیف بودجه برای اجرای آنها درنظر گرفته...