شمس آباد نیوز : مرگ سالانه ۳میلیون و۳۰۰ هزار تن در دنیا به دلیل الکل

شمس آباد نیوز : مرگ سالانه ۳میلیون و۳۰۰ هزار تن در دنیا به دلیل الکل

رئیس اداره مواد و داروهای تحت کنترل سازمان غذا و دارو، تاکید کرد: سالانه ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار مرگ در جهان، ارمغان شوم مشروبات الکلی است، همچنین سازمان غذا و دارو تنها متولی نظارت بر تولید الکل طبی در کشور است.به گزارش...