اقتصادی : شمس آباد – ۳عامل مهم اقتصادی که سبب استرس می شود

اقتصادی : شمس آباد – ۳عامل مهم اقتصادی که سبب استرس می شود

به گزارش شمس آباد، تورم ، مسکن، شغل و مشکل ازدواج موثرترین عوامل اقتصادی فشار روانی بر مردم ایران است در حالی که بر طبق قانون اساسی فراهم کردن این موارد برعهده دولت هابوده و همواره بر آن تاکید داشته اند . به گزارش...