شمس آباد نیوز : شمس آباد – حداقل حقوق روزانه برای کسر بیمه ۳۰ هزار و حداکثر ۲۱۶ هزار تومان تعیین شد

شمس آباد نیوز : شمس آباد – حداقل حقوق روزانه برای کسر بیمه ۳۰ هزار و حداکثر ۲۱۶ هزار تومان تعیین شد

به گزارش شمس آباد، روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: در بخشنامه صادر شده به ادارات کل تامین اجتماعی سراسر کشور به تصویبنامه شورایعالی کار درخصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال ١٣٩۶ و سایر سطوح دستمزدی و حداقل...