شمس آباد نیوز : بانک‌ها مدعی طلب ۲۱۰ هزار ارزویاردی از دستگاه اجرا شدند

شمس آباد نیوز : بانک‌ها مدعی طلب ۲۱۰ هزار ارزویاردی از دستگاه اجرا شدند

سیستم بانکی در باره ترازنامه سنگیند خود رقمی حدود ۲۱۰ هزار ارزویارد تومان را در باره دارایی‌های خود تحت عنوان بدهی بخش دستگاه اجرای ثبت کرده است، رقمی که البته دستگاه اجرا در باره این مورد چندان با آنها اتفاق‌نظر...