شمس آباد نیوز : شمس آباد – جهانگیری:با ۲۰۰میلیون‌ می‌توان مسکن‌تهیه کرد

شمس آباد نیوز : شمس آباد – جهانگیری:با ۲۰۰میلیون‌ می‌توان مسکن‌تهیه کرد

وی در پاسخ به سوال اول مجری برنامه مبنی بر این که برخی از جوانان معتقدند دسته‌بندی‌های و تقسیم‌های سیاسی رایج کشور باعث نادیده بردن ظرفیت جوانان فعال می‌شود، شما چه میزان این جناح‌بندی‌ها را قبول دارید اظهار داشت:...