شمس آباد نیوز : داستان اولین سرود ملی که ۱۴۴ ساله شد

شمس آباد نیوز : داستان اولین سرود ملی که ۱۴۴ ساله شد

«داستان سرود» ملی که حالا ۱۴۴ ساله شده، داستان پر فراز و فرودی است؛ داستانی است که یک سرش به غرب پیوستن می شود و یک سرش هم به امور داخله. «داستان سرود» ملی که حالا ۱۴۴ ساله شده، داستان پر فراز و فرودی است؛ داستانی است که یک...