شمس آباد نیوز : شمس آباد – جهاد تا ۱۳۰۰ متر زیر زمین

شمس آباد نیوز : شمس آباد – جهاد تا ۱۳۰۰ متر زیر زمین

به گزارش شمس آباد، صدای محزونش توی گوشم می پیچد که می گوید:" از احساس خوشبختی زیادی که کنارش داشتم می ترسیدم همیشه با خودم می گفتم نکنه اتفاقی برایش بیافتد" چشم هایم را می بندم و زندگی معصومه را تصور می کنم، روزهای را که با...