شمس آباد نیوز : شمس آباد – دستمال‌هایی که زیر درخت آلبالوی کودکی گم شد