شمس آباد نیوز : شمس آباد – آقای‌روحانی! «روش‌تحقق‌» حکومت‌نه «مبنای‌ولایت»

شمس آباد نیوز : شمس آباد – آقای‌روحانی! «روش‌تحقق‌» حکومت‌نه «مبنای‌ولایت»

به گزارش شمس آباد؛ دکتر عبدالله گنجی در یادداشت روزنامه جوان نوشت: سخن رئیس‌جمهو‌ر در اجتماع اساتید و پزشکان مبنی بر اینکه «مبنای ولایت و حکومت از دیدگاه علی (ع) نیز انتخاب و نظر مردم بود» مورد نقدهای جدی قرار گرفت که...