عدم تحقق منابع و به تبع آن مصارف پیرامون عملکرد هشت ماهه دخل و خرج دستگاه اجرا پیرامون سال جاری مشهود است. جایی که از منابع اصلی تا ۵۵ هزار خواستیارد تومان محقق نشده و نتوانسته تا حدود همین رقم را بر اساس پیش‌بینی‌های قبلی اختصاص دهد. همچنین دستگاه اجرا نتوانسته حدود ۵۶ هزار خواستیارد تومان از بودجه بخش های مختلف را پرداخت کند.

به گزارش ایسنا، بودجه دستگاه اجرا پیرامون سال جاری تا حدود ۲۹۴ هزار خواستیارد تومان منابع عمومی و به عبارتی منابع اصلی برای پیرامونآمد و هزینه آن را به همراه دارد. حدود ۱۵۷ هزار خواستیارد تومان از این منابع از طریق پیرامونآمدها (۱۰۳ هزار خواستیارد تومان مالیات و ۵۴ هزار خواستیارد تومان سایر پیرامونآمدها)، ۷۹ هزار خواستیارد تومان از واگذاری دارایی سرمایه ای (نفت و فرآورده ها) و تا ۵۸ هزار خواستیارد تومان هم از محل واگذاری دارایی های مالی(انتشار اوراق و واگذاری شرکتهای دستگاه اجرای) پیش بینی شده است. پیرامون مقابل باید این منابع پیرامون ۲۱۳ هزار خواستیارد تومان هزینه های جاری، ۵۸ هزار خواستیارد تومان عمرانی و تا ۲۳ هزار خواستیارد تومان تملک دارایی مالی هزینه شود.

پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : یادداشت/ محمدحسن قدیری‌ابیانه سند ۲۰۳۰ یا معبر نفوذ فرهنگی؟

این پیرامون حالی است که بر اساس مصوب عملکرد هشت دوازدهم، باید ۱۰۶ هزار خواستیارد تومان از مجموع پیرامونآمدها، ۵۳ هزار خواستیارد تومان از دارایی های سرمایه ای و تا ۳۹ هزار خواستیارد تومان از واگذاری دارایی مالی کسب پیرامونآمد شود که مجموعه ای تا ۱۹۸ هزار خواستیارد تومان را برای دستگاه اجرا پیرامون بر می گیرد.

اما آنچه خزانه از روند تحقق  پیرامونآمد و هزینه مالی دستگاه اجرا پیرامون این مدت منتشر کرده نشان می دهد که حدود ۷۸ هزار و ۵۰۰ خواستیارد تومان از پیرامونآمدها (۵۸ هزار خواستیارد تومان مالیات و ۲۰ هزار خواستیارد تومان سایر پیرامونآمدها) محقق شده و منابع ناشی از واگذاری دارایی های سرمایه ای ۳۷ هزار خواستیارد و حدود ۲۸ هزار خواستیارد تومان از واگذاری دارایی مالی بخش دیگر پیرامونآمد بودجه را تشکیل داده اند. پیرامون مجموع منابع عمومی را تا ۱۴۳ هزار خواستیارد تومان تا پایان آبان ماه رسانده که پیرامون مقایسه با ۱۹۸ هزار خواستیارد تومانی که برای تحقق پیرامون این دوره پیش بینی شده بود تا ۵۵ هزار خواستیارد تومان عدم تحقق پیرامونآمد وجود دارد.

پیشنهاد ویژه :   اقتصادی : شمس آباد - دید دولتمردان به کشاورزی اشتباه است

از سوی دیگر برای هزینه و مصارف دستگاه اجرا پیرامون هشت ماهه سال جاری پیش بینی بر این بود که از ۲۱۳ هزار خواستیارد تومان، هزینه های جاری که عمده آن را حقوق و دستمزد تشکیل می دهد ۱۴۴ هزار خواستیارد تومان، بودجه های عمرانی(تملک دارایی سرمایه ای) تا بیش از ۳۸ هزار خواستیارد تومان و پرداخت سود ناشی از انتشار اوراق (تملک دارایی مالی) تا ۱۵ هزار و ۶۰۰ خواستیارد تومان خرج شده و اختصاص می یافت.

این رقم پیرامون کل حدود ۱۹۸ هزار خواستیارد تومان مصارف مصوب  بوده و با پیرامونآمد پیش ببینی شده تراز می‌شود، اما بررسی آماری عملکرد این بودجه نشان از آن دارد که از این هزینه هم تا ۵۶ هزار خواستیارد تومان محقق نشده و به عبارتی دستگاه اجرا نتوانسته تا ۵۶ هزار خواستیارد تومان از بودجه بخش های مختلف را پرداخت کند که از مهمترین آنها بودجه عمرانی است.

این پیرامون حالی است که برای هزینه های جاری تا ۱۲۲ هزار خواستیارد تومان، بودجه عمرانی ۱۵ هزار خواستیارد تومان و تملک دارایی مالی تا ۴۲۰۰ خواستیارد تومان و پیرامون کل تا بیش از  ۱۴۱ هزار خواستیارد تومان پرداختی انجام شده است که بر عدم پرداخت حدود ۵۶ هزار خواستیارد تومان از بودجه های پیش بینی شده پیرامون هشت ماهه امسال تاکید دارد.

پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : شمس آباد - روحانی چطور می تواند از سونامی شکست در ۱۴۰۰ جلوگیری کند؟

پیرامون مجموع با توجه به بیش از ۱۴۳ هزار خواستیارد تومان منابع محقق شده و تا رقمی بیش از ۱۴۱ هزار خواستیارد تومان هزینه هایی که انجام شده است، ظاهرا دستگاه اجرا پیراموناین مدت با کسری بودجه همراه نبوده و عدم تحقق پیرامونآمدها را با عدم پرداخت پوشانده است.

انتهای پیام

این خبر را به اشتراک بگذارید :