واردات ایران از برخی کشورهای آفریقایی در ۹ ماهه ۱۳۹۶ ماه کشور گمرک شرح تعرفه وزن (ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری ۱ کنیا حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی درختچه گل رز ۳۶۰۰ ۱۲۸۲۰۲۲۷۰۰ ۳۹۵۳۱ ۳ کنیا حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی درختچه گل رز ۲۱۰۰ ۲۲۷۴۷۸۴۸۵۰ ۷۰۱۰۱ ۴ کنیا حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی درختچه گل رز ۲۰۰۰ ۶۳۳۲۰۲۵۰۰ ۱۹۴۸۶ ۶ کنیا حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی درختچه گل رز ۳۶۰۰ ۱۶۸۱۹۳۲۰۰۰ ۵۰۳۲۷ ۸ کنیا حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی درختچه گل رز ۵۴۰۰ ۲۵۱۰۲۸۶۱۲۰ ۷۲۴۲۲ ۹ کنیا حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی درختچه گل رز ۲۹۰۰ ۱۳۶۷۴۸۸۰۸۰ ۳۸۴۲۴ ۱ کنیا حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی سایر نباتات زنده ۳۰۸۱ ۴۴۷۲۳۸۰۰۰ ۱۳۷۹۰ ۲ کنیا حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی سایر نباتات زنده ۱۸۷۴ ۲۹۳۴۰۶۶۰۰ ۹۰۴۴ ۳ کنیا حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی سایر نباتات زنده ۴۱۱۲ ۱۸۱۷۸۳۵۶۵۰ ۵۶۰۲۲ ۴ کنیا حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی سایر نباتات زنده ۳۸۴ ۷۳۷۵۴۰۰۰ ۲۲۷۰ ۸ کنیا حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی سایر نباتات زنده ۸۶۵۴ ۴۲۹۶۴۶۱۳۰۰ ۱۲۵۰۳۷ ۹ کنیا حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی سایر نباتات زنده ۹۰۰ ۴۲۲۰۲۵۰۰۰ ۱۱۹۷۶ ۵ کنیا منطقه ویژه بوشهر ۱ چای کیسه‌ای ۱۴۹۶۰ ۱۲۶۲۷۱۰۲۷۲ ۳۸۷۳۹ ۱ کنیا شهیدرجایی چای سیاه ۲۵۷۲۰ ۲۹۰۳۲۱۲۸۰۰ ۸۹۵۶۱ ۲ کنیا منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی چای سیاه ۱۶۷۲۰ ۲۳۰۲۶۲۹۰۰۰ ۷۱۰۰۷ ۵ کنیا شهید رجایی چای سیاه ۶۷۲۷۶ ۸۱۲۷۱۰۵۰۰۰ ۲۴۹۷۱۹ ۵ کنیا منطقه ویژه بوشهر ۱ چای سیاه ۴۱۱۲۰ ۴۳۱۷۴۵۳۳۸۹ ۱۳۲۴۵۸ ۷ کنیا منطقه ویژه بوشهر ۱ چای سیاه ۱۳۶۴۰ ۱۱۸۹۹۸۰۳۳۴ ۳۶۰۱۶ ۸ کنیا منطقه ویژه بوشهر ۱ چای سیاه ۲۴۸۰۰ ۲۱۸۰۹۹۷۳۱۲ ۶۴۶۰۹ ۱ کنیا منطقه ویژه بوشهر ۱ چای سیاه (تخمیرشده) ۲۷۲۸۰ ۳۷۰۰۶۱۹۱۲۴ ۱۱۴۱۱۸ ۲ کنیا منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان چای سیاه (تخمیرشده) ۲۵۰۰۰ ۲۸۵۴۲۹۷۵۰۰ ۸۸۰۲۰ ۲ کنیا منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی چای سیاه (تخمیرشده) ۶۶۶۴۰ ۹۴۸۴۳۰۱۵۰۲ ۲۹۲۵۰۲ ۳ کنیا منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی چای سیاه (تخمیرشده) ۱۲۹۲۰۰ ۱۵۵۹۷۶۰۷۲۰۰ ۴۸۰۸۰۴ ۴ کنیا منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی چای سیاه (تخمیرشده) ۵۸۵۰۰ ۷۲۷۷۴۱۲۶۱۵ ۲۲۴۰۷۷ ۵ کنیا شهیدرجایی چای سیاه (تخمیرشده) ۴۳۸۴۰ ۶۱۷۶۹۱۵۴۷۵ ۱۸۹۵۰۵ ۸ کنیا شهیدرجایی چای سیاه (تخمیرشده) ۷۱۸۸۰ ۱۰۱۹۵۸۳۷۲۱۴ ۳۰۳۱۹۰ ۹ کنیا شهیدرجایی چای سیاه (تخمیرشده) ۳۴۱۵۴ ۵۱۳۹۰۸۳۲۹۸ ۱۴۶۵۹۴ ۹ کنیا منطقه ویژه بوشهر ۱ چای سیاه (تخمیرشده) ۲۳۲۰۰ ۳۲۱۹۱۲۰۲۴۰ ۹۱۵۸۵ ۲ کنیا معاونت واردات و ترانزیت تهران آب مرکبات ۹۹۳۶ ۱۲۸۹۰۹۶۶۴ ۳۹۷۴ ۲ کنیا معاونت واردات و ترانزیت تهران آب آناناس ۱۲۱۵۰ ۱۵۷۶۳۴۱۰۰ ۴۸۶۰ ۲ کنیا منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی آب آناناس تغلیظ شده (کنسانتره) ۱۶۸۴۸۰ ۱۶۷۴۲۹۷۲۹۳۸ ۵۱۶۳۱۲ ۷ کنیا ساوه آب آناناس تغلیظ شده (کنسانتره) ۶۳۱۸۰ ۴۴۲۴۴۰۷۵۸۴ ۱۳۰۳۵۲ ۶ کنیا منطقه ویژه بوشهر ۱ وسایل نقلیه ۳۰۰۰ ۱۹۹۶۷۷۳۸۰۰ ۶۰۲۰۰ ۶ کنیا منطقه ویژه بوشهر ۱ حسگرها به جزردیف شماره ۹۰۳۱۸۰۲۰ ۲۳۲ ۲۳۲۰۶۸۴۸۰ ۶۹۴۴ ۴ زامبیا منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی کاتود ۴۲۸۲۳۱۴ ۷۹۹۴۷۳۹۵۰۴۷۸ ۲۴۶۲۳۳۰۷ ۵ زامبیا شهیدرجایی کاتود ۷۲۵۶۴۰ ۱۳۵۹۷۸۹۰۵۰۱۹ ۴۱۷۳۷۷۱ ۳ زیمبابوه منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی توتون و تنباکو ۳۹۶۰۰۰ ۹۷۱۰۵۰۶۰۸۰۰ ۲۹۹۳۰۰۵ ۱ زیمبابوه منطقه آزاد اروند (خرمشهر) سه چرخه‌ها، روروک ها ۲۸۸۹ ۲۸۵۱۳۷۶۰۰ ۸۸۰۰ ۶ ساحل عاج امیرآباد روغن دانه آفتابگردان ۱۰۲۹۲۴۵ ۲۷۱۳۵۳۵۴۶۴۶ ۸۲۶۷۴۳ ۲ ساحل عاج منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی خمیر کاکائو ۱۵۰۰۰۰ ۲۰۰۴۰۳۹۵۰۴۳ ۶۱۷۸۶۳ ۲ ساحل عاج منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی پودر کاکائو ۲۳۴۰۰ ۲۲۵۲۳۸۱۰۴۰ ۶۹۴۳۶ ۸ ساحل عاج شهید رجایی پودر کاکائو ۹۳۵۲۵ ۷۸۸۲۲۷۱۰۷۸ ۲۲۸۹۸۹ ۵ سودان شهید رجایی سبزیجات غلافدار ۱۲۰۰۰۰ ۳۹۰۷۷۶۴۰۰۰ ۱۲۰۲۵۷ ۹ سودان شهید رجایی سبزیجات غلافدار ۱۲۵۰۰۰ ۶۸۶۱۸۸۱۲۵۰ ۱۹۶۲۵۰ ۶ سودان منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی دانه آفتابگردان ۲۳۰۰۰۰ ۱۰۰۸۸۷۳۸۴۰۰ ۳۰۵۳۴۹ ۱ سودان شهید رجایی دانه کنجد ۱۲۶۰۰۰ ۵۲۴۱۱۱۷۴۲۰ ۱۶۱۵۷۳ ۲ سودان منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی دانه کنجد ۶۸۱۰۰۰ ۳۳۵۵۹۶۶۳۹۸۹ ۱۰۳۴۵۷۷ ۳ سودان منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی دانه کنجد ۱۳۲۲۵۰۰ ۵۷۶۶۹۴۴۰۰۱۰ ۱۷۷۷۳۰۰ ۴ سودان منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی دانه کنجد ۲۱۶۰۰۰ ۹۶۲۵۳۵۱۰۰۰ ۲۹۶۴۹۷ ۵ سودان شهید رجایی دانه کنجد ۱۹۰۰۰ ۸۰۳۸۶۱۵۰۰ ۲۴۷۰۰ ۷ سودان شهید رجایی دانه کنجد ۱۹۰۰۰۰ ۷۶۵۳۶۱۸۰۰۰ ۲۲۶۴۹۹ ۸ سودان شهید رجایی دانه کنجد ۳۸۰۰۰۰ ۱۸۸۱۱۸۷۲۴۵۰ ۵۴۶۵۰۷ ۹ سودان شهید رجایی دانه کنجد ۲۴۷۰۰۰ ۹۲۸۷۲۴۹۴۰۰ ۲۶۳۴۶۰ ۵ سودان منطقه ویژه اقتصادی شیراز صمغ عربی طبیعی ۲۲۰۰۰ ۱۸۵۰۰۹۲۲۰۰ ۵۶۷۶۰ ۲ سودان منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی روغن پایه معدنی ۲۹۱۲۰ ۱۲۸۵۵۲۸۷۵۴ ۳۹۶۱۷ ۷ سودان شهیدرجایی زغال‌های اکتیف شده ۲۱۰۰۰ ۱۳۵۰۱۶۸۵۴۰ ۳۹۷۷۹ ۶ سودان شهید باهنر وسایل نقلیه ۱۶۰۷ ۸۳
پیشنهاد ویژه :   شمس آباد نیوز : شمس آباد - نامزدهای اصلی انتخابات فرانسه چه دیدگاهی درباره ایران و بحران‌های منطقه دارند؟
کلیدواژه ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :