آفت جوانه خواربلوط ۱۵هزارهکتارازگونه های جنگلی زاگرس مرکزی در چهارمحال و بختیاری را آلوده کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، رییس حفاظت و پشتیبانی منابع طبیعی وآبخیزداری استان گفتاین آفت هم اکنون پهنه وسیعی ازجنگل‌های بلوط شهرستان‌های کیار و لردگان را آلوده کرده است.  آلودگی15هزارهکتارازگونه های جنگلی زاگرس مرکزی

خانم بنی هاشمی با اشاره به طغیان این آفت ازسال۱۳۸۹ درجنگل‌های استان، افزود: حذف طعمه خواران از دلایل افزایش و گسترش این آفت در منطقه است.

وی گفت:باتوجه به وضعیت اقلیمی،کمبودبارش‌ها وضعیف شدن درختان،مبارزه باآفت جوانه خواربلوط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بنی هاشمی بابیان اینکه محلول پاشی با استفاده ازپودر بی.تی (BT) یکی از روش‌های سالم ومنطبق با اصول زیست محیطی برای این مبارزه است گفت:امسال،همانند سال‌های اخیر عملیات محلول پاشی در سطح جنگل‌های بلوط استان انجام شد.

وی افزود:دربرخی ازمناطق سخت گذرکه امکان ترددوجودنداردو باید با روش محلول پاشی هوایی باآفت مبارزه کردکه این اقدام بیش از۵میلیارد ریال اعتباروهواپیما‌های مخصوص نیاز دارد.

رییس حفاظت و پشتیبانی منابع طبیعی وآبخیزداری استان گفت:روش دیگربرای مبارزه باآفت جوانه خواربلوط،نصب تله‌های فرمونی بر روی درختان است که با استفاده ازاین تله‌ها که دارای صفحات چسبناک هستندمی‌توان مقدار قابل توجهی از این آفت را ازبین برده واز تجدید حیات و زادآوری این آفت جلوگیری می کنند.

یک میلیون و ۴۵۰ هزار هکتار از مساحت چهارمحال و بختیاری،اراضی ومراتع طبیعی هستندکه حدود ۳۳۵ هزار هکتار آن جنگل بلوط است.

پیشنهاد ویژه :   استان چهار مهال و بختیاری : ضرورت بازخوانی فتنه ۸۸ برای مقابله بافتنه‌های آینده

این خبر را به اشتراک بگذارید :